om resekurage Tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn Frågor & svar Resekuragetestet
Logo Logo Logo Logo

TA MED DITT RESEKURAGE

Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. Du kanske är en av dem. Men på din resa kan du råka bli vittne till sexuell exploatering av barn där andra turister är förövare, svenska såväl som utländska. Vår undersökning visar att bara en av tio svenskar vet hur man ska gå tillväga för att anmäla brottet. Därför har vi startat initiativet Resekurage.

Vi uppmanar dig att ta med ditt resekurage – ditt civilkurage på resan – vart du än åker. Om du ser någonting som känns fel – säg vad du såg genom att klicka på “Tipsa polisen”-knappen nedan för att informera svenska polisen. Du kan även gå till lokal polis på din resedestination.

Polisen är beroende av allmänhetens tips, som i förlängningen kan leda till att fler förövare ställs inför rätta. Varje vittnesmål är värdefullt för att Polisen genom nationella och internationella samarbeten ska kunna skapa en helhetsbild, och det du rapporterar kan vara just den där sista pusselbiten som behövs. Svenska förövare kan straffas och dömas i Sverige, vilket gör att din information alltid är viktig.

Resekurage lanserades under december 2014, och grundar sig på ett uppdrag från regeringen till Länsstyrelsen Stockholm med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Uppdraget har nu blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur man kan vara en del av lösningen. Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Polisen, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt World Childhood Foundation. Sedan initiativet lanserades, vet tre av tio som hört talas om Resekurage hur man går tillväga om man sett misstänkt sexuell exploatering av barn.

Med vårt ökade resande följer också ett ansvar.
Tack för att du tar med ditt resekurage.

TIPSA OM MISSTÄNKT SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

Om du ser misstänkt sexuell exploatering av barn på din resa är det viktigt att du tar kontakt med polis så fort som möjligt. Detta kan du göra på något av följande sätt:

TIPSA POLISEN Du länkas vidare till polisens hemsida

Tipsa lokal polis direkt på din resedestination

Ringa polisen i Sverige på: 114 14

Ringa polisen från utlandet på: +46 77 114 14 00

Uppgifterna du lämnar skickas direkt till en särskild grupp hos polisen som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn. Tipset bedöms och bearbetas. Om misstankarna är tillräckligt starka startar en utredning.

Har du bilder eller filmer på den misstänkte, barnet eller platsen? Skicka dem till itbrott.desk.noa@polisen.se. Kom ihåg att använda samma kontaktuppgifter i ditt mejl som i onlineformuläret så att tipset lättare kan kopplas ihop med bilderna.

FRÅGOR & SVAR

Vad är Länsstyrelsens uppdrag?

Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande och att övergreppen utgör brott även utomlands samt att uppmana allmänheten att tipsa om misstänkta övergrepp.

Vad menas med sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande och vad är det för brott som begås?

Sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande innebär att en person med hemvist i Sverige reser till ett annat land för att där sexuellt utnyttja ett barn. De brott som begås mot barnen kan vara grov våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, köp av sexuell handling av barn eller människohandel med barn för sexuella ändamål.

Varför förekommer sexuell exploatering av barn utomlands och hur omfattande är problemet?

Sexuell exploatering av barn existerar på grund av att det finns en efterfrågan, vilken också är den drivande faktorn i den globala handeln med barn. Inget vet exakt hur många barn i världen som årligen utsätts för sexuell exploatering, men FN:s barnfond Unicef uppskattade för några år sedan siffran till ungefär två miljoner.

Vad säger lagen?

Våldtäkt mot barn

6 kap. 4 § brottsbalken (2004:406)

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

 

Köp av sexuell handling av barn

6 kap. 9 § brottsbalken (2004:406)

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt 18 år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

 

Barnpornografibrott

16 kap. 10 a § brottsbalken (2004:406)

Den som

– skildrar barn i pornografisk bild,

– sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på något annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,

– förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,

– förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller

– innehar en sådan bild av barn eller betrafktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till,

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

 

I Sverige har vi en extraterritoriell lagstiftning, vilket innebär att en gärningsman kan dömas i Sverige även om brottet begåtts utomlands. Sexuella övergrepp mot barn som begås utomlands innefattas av den lagstiftningen. Förövare som gjort sig skyldiga till köp av sexuell handling av barn utomlands kan också dömas för andra brott, exempelvis våldtäkt mot barn.

Under 2011 åtalades en 76-årig man i Sverige för sexuella övergrepp av barn, barnpornografibrott och försök till våldtäkt av barn efter att ha förgripit sig sexuellt på flickor i Filippinerna.

Finns det svenska förövare?

Ja, dessvärre finns även svenskar som reser utomlands för att begå sexuella övergrepp mot barn. 2012 kunde ett femtiotal svenska medborgare misstänkas för sexuella övergrepp mot barn i Thailand, Kambodja, Sri Lanka och Lettland.

Vad kan jag som svensk göra?

Svenskar reser mycket och därför kan vi också göra skillnad. En nygjord undersökning av Länsstyrelsen visar att endast en av tio svenskar vet hur man ska gå tillväga vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn utomlands. Likaså visar undersökningen att majoriteten tror att det krävs tydlig bevisföring, som ett annat vittne, en bild eller ett namn på förövaren, vid tips till Polisen trots att det egentligen räcker med en misstanke. Det är därför viktigt att svenska turister och affärsresenärer vågar se och agera vid misstanke om sexuell exploatering av barn utomlands.

Ett tips till Polisen kan göra stor skillnad både för att hjälpa de utsatta barnen men också för att öka statistiken, vilket förbättrar Polisens möjligheter att jobba mot problemet.

När ska jag tipsa?

Det bästa är att lämna tips så snart som möjligt då det är lättare för Polisen att bearbeta färsk information. Däremot är det bättre att lämna in äldre information än att inte lämna in alls.

Hur tipsar jag?

Det finns flera sätt att tipsa vid misstanke om sexuell exploatering av barn utomlands. Detta kan ske direkt till svensk polis via resekurage.se eller till lokal polis i det landet där det misstänkta brottet har begåtts. Det bästa är att anmäla till både lokal och svensk polis. Utöver resekurage.se kan man även anmäla via telefon till svenska Polisen genom att ringa 114 14 från Sverige eller +46 77 114 14 00 från utlandet.

Vad händer med mitt tips?

När ett tips kommer in skickas det direkt till en särskild grupp på Polismyndigheten som arbetar mot sexuell exploatering av barn utomlands. Där ses tipset över och om det bedöms vara användbart skickas det vidare till polisen i det land där det misstänkta brottet har begåtts. Om förövaren är svensk kan denne bli åtalad och dömd i Sverige.

Kan jag vara anonym?

Ja, det går att tipsa anonymt men det blir svårare för Polisen att utreda tipset om det inte finns möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Tänk om jag har fel?

Ett tips innebär inte att Polisen automatiskt startar en utredning. Det är först vid starka misstankar mot en person som Polisen tar ärendet vidare. Den som tipsar behöver inte oroa sig för att skada någon oskyldig. Har personen däremot rätt i sina misstankar kan en liten, enstaka iakttagelse göra stor skillnad och bidra till att fler förövare åker fast.

VÅRA VÄNNER

Nedan presenteras våra vänner som på olika sätt samarbetar med oss i kampen mot sexuell exploatering av barn utomlands.

partner
partner
partner
partner